Handelsbetingelser

Velkommen som kunde hos PUT & TRACK. PUT & TRACK kan kun benyttes af erhvervsdrivende, men planen er, at vi senere vil tilbyde vores system til forbrugere.

Vi ser frem til samarbejdet, hvor vi vil gøre vores ypperste for at levere et godt produkt til dig.

I dette dokument kan du læse de betingelser (herefter ”Handelsbetingelserne”), der gælder for dit abonnement (herefter ”Abonnement”) hos Put & Track.

Har du bemærkninger nu eller senere, vil vi meget gerne i kontakt med dig så hurtigt som muligt, så vi kan give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Det gælder også, hvis du har inputs, som kan optimere vores service til gavn for andre.

Generelle oplysninger

Put & Track A/S
Anes Høj 1
8660 Skanderborg
CVR: DK-38675680
Tlf.: 5239 3952
Mail: info@putandtrack.com

Levering

 

Efter oprettelse af abonnement og accept af abonnementsvilkårene for du som kunde omgående adgang til putandtrack system i abonnementsperioden.

Abonnementet omfatter adgang for et CVR nummer.

Administrator kan login med NEMID og oprette brugere og tage systemet i brug i henhold til antal brugere og produkter som er indeholdt i abonnementet.

Betalingsbetingelserne fremgår af fremsendte faktura.

Abonnementet

 

PUT & TRACK har udviklet en cloudløsning (herefter ”Systemet”), hvori Kunden via et løbende abonnement (herefter ”Abonnementet”) kan registrere løsøre som f.eks. værktøj, entreprenørmaskiner, trailere og andre løsøregenstande inklusiv serienumre eller andet identifikationsnummer (herefter ”Genstanden”).

Genstanden kan mærkes med information om, at Genstanden er registreret i PUT & TRACKS System (herefter ”Mærkning” / ”Mærkes”).

Stjæles eller bortkommer Genstanden, kan Kunden registrere hændelsen i Systemet.

Andre personer, som tilbydes at købe Genstanden, eller som på anden vis bliver opmærksom på Genstanden, kan ved offentligt opslag i Systemet se, om Genstanden er registreret som stjålet eller bortkommet og herefter kontakte ejeren (Kunden), hvis ejeren (Kunden) har givet tilladelse til at der må sendes mail eller SMS

Systemet giver mulighed for, at Politiet kan kontrollere genstande ved opslag i Systemet med henblik på at returnere Genstanden til den retmæssige ejer.

Kunden kan oprette Brugere i Systemet, som f.eks. kan være Kundens ansatte, der har adgang til Systemet.

Ønskes opgradering af brugere eller produkter i abonnements kan dette gøres på et senere tidspunkt efter kundens eget valg.

Nedgradering af abonnement kan kun udføres 30 dage før abonnements udløb. Nedjustering vises under stamdata når dette kan foretages.

Adgang til anvendelse af PUT & TRACK system gælder kun for kunden og dennes ansatte i henhold til abonnementet.

Prisen afhænger af hvor mange ansatte der skal benytte programmet og findes på hjemmesiden under https://putandtrack.com/priser-putandtrack/

Kunden som reference
Put & Track må bruge kunden på sin referenceliste. Ud over dette må Put & Track ikke bruge kundens navn i markedsførings øjemed, med mindre der ligger en skriftlig aftale mellem Put & Track og kunden. Put & Track må fremsende materiale i forbindelse med egen markedsføring til den oplyste email adresse. Kunden kan til enhver tid framelde sig modtagelse af markedsføringsmateriale fra Put & Track. Dette skal gøres skriftligt.

 

Varighed og opsigelse


Abonnementet træder i kraft ved Oprettelsen. Herefter fortsætter Abonnementet fortløbende, indtil det opsiges i overensstemmelse med Handelsbetingelserne.

Private kunder har mulighed for gratis at fortryde Abonnementet inden for 14 dage efter Oprettelsen.

For private gælder at  efter udløb af fortrydelsesfristen er abonnementet uopsigeligt i en periode på i alt 6 måneder (”Bindingsperioden”) beregnet fra oprettelses måneder. Hvis du ønsker at opsige abonnementet skal det opsiges senest 1 måned før udløb af årsabonnementet.

Fortrydelsesret for private (Der er ikke fortrydelsesret til erhvervsdrivende).

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.[i]  

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftale dagen til at give os besked om, at du vil fortryd. Du kan sende en mail til info@putandtrack.com eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

Vi trækker først pengene efter fortrydelsesrettens udløb (14 dage).

 

Betalingsvilkår

 

Du kan betale 14 dage netto via bankoverførsel eller du kan betale straks med kreditkort

Prisen for Abonnementet afregnes i DKK og følger de takster, der til enhver tid kan ses på https://putandtrack.com/priser-putandtrack/

Første faktureringsperiode løber fra datoen for Oprettelsen til udgangen af måneden. Abonnementet betales forud for den kommende måned og trækkes automatisk og fortløbende på det kreditkort, Kunden har oplyst i forbindelse med Oprettelsen.

Betaling foregår i samarbejde med [Nets. Kort Informationer sendes via en sikker SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Prisen på Abonnementet kan til enhver tid ses under Kundens personlige profil ved login i Systemet. Prisen vises for Forbrugere inkl. moms og for andre Kunder (Organisationer) ekskl. moms.

Faktura sendes til den af Kunden oplyste mailadresse i Systemet, som til enhver tid kan ændres af Kunden ved login i Systemet.

Eventuel betalingsmisligholdelse medfører, at der pålægges rente på 2 % pr. måned.

PUT & TRACK er i henhold til dansk lovgivning endvidere berettiget til at pålægge rykkergebyrer og inkassoomkostninger.  

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

 

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på Tlf.: 5239 3952 Mail: info@putandtrack.com

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnenter.

Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

 

Levering af varer

Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

Omfang og anvendelse

 

Kunden opnår i overensstemmelse med Handelsbetingelserne en ikke-eksklusiv adgang til Systemet og de valgte tillægsmoduler (under ét fortsat benævnt ”Systemet”), der stilles til rådighed via internettet som ”software as a service”.

Systemet og de hertil hørende immaterielle rettigheder, undtaget Kundens data, tilhører PUT & TRACK. Der sker ikke nogen form for overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden. Kunden opnår ikke ejendomsret til Systemet, hverken helt eller delvist og opnår ikke licens til at anvende Systemet udover som software as a service og alene i Abonnementets løbetid.

Kunden skal orientere PUT & TRACK om aktuelle eller potentielle krænkelser af Systemet og Handelsbetingelserne. Herved menes også krænkelser, som Kunden ikke selv foretager, men får kendskab til.

Abonnementet giver Kunden adgang til at foretage et aftalt antal registreringer af Genstande og til at oprette et antal brugere, som er ansat eller på lignende vis tilknyttet Kundens organisation (Herefter ”Brugere”).

 

Dette gælder dog ikke for Kunder, som er Forbrugere. Disse kunder har kun én Bruger.

Administratorrettigheder (oprettelse af brugere, opsigelsesadgang m.v.) følger som udgangspunkt den Bruger, der har oprettet Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Systemet udover til de Brugere, Kunden opretter.

 

Minimumskrav

 

Vi anbefaler at man bruger Chrome på Desktop, Tablet og Smartphones.
Minimum version 74
Desuden Windows og Macintosh i version 10

Ansvar

 

Kunden indestår for, at Systemet ikke anvendes på en måde, som kan skade PUT & TRACKS navn, omdømme eller goodwill og at Kunden ikke anvender Systemet i strid med gældende lovgivning eller anden regulering.

Kunden indestår for, at Kunden har den fulde ejendomsret til de Genstande og immaterielle rettigheder, der registreres i Systemet og at der ikke afgives misvisende, stødende, svigagtige eller ulovlige oplysninger i den forbindelse.

Kunden indestår for, at Kundens brug af Systemet sker i overensstemmelse med Handelsbetingelserne samt den til enhver tid gældende lovgivning og regulering, herunder skattelovgivningen.

Kunden accepterer og erklærer, at Kunden vil friholde PUT & TRACK for alle former for tredjemandskrav, der kan opstå som led i eller hidrøre fra Kundens brug af Systemet, f.eks. tredjemands økonomiske tab.

PUT & TRACK er ikke ansvarlig – herunder erstatningsansvarlig – for brugen af Systemet, de oplysninger, Kunden indtaster i Systemet, eller i øvrigt for den anvendelse som andre Kunder, Bruger eller andre interessenter (f.eks. ved opslag i Systemet af en ikke-Kunde/-Bruger) handler ud fra.

Opstår der mistanke om, at brug af Systemet ikke sker i overensstemmelse med Handelsbetingelserne, er PUT & TRACK berettiget til at iværksætte passende foranstaltninger over for kunden, herunder iværksættelse af yderligere undersøgelser, suspension eller ophævelse af Abonnementet samt i relevant omfang indberetning af brugen til offentlige myndigheder, herunder Politiet.

PUT & TRACK foretager altid passende og relevante sikkerhedsforanstaltninger og har stort fokus på at beskytte oplysninger i Systemet så sikkert som muligt.

Put & tilstræber højst muligt driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser eller nedbrud, som f.eks. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelse og lignende.

PUT & TRACK er således ikke erstatningsansvarlig for Kundens eller andres driftstab, tab af avance, fejl og mangler i Systemet og andre økonomiske tab, der måtte udspringe som følge af Kundens brug af Systemet.

PUT & TRACKS ansvarsfraskrivelse gælder (men er ikke begrænset til) handler og aktiviteter på baggrund af oplysninger i Systemet, skade, følgeskade og økonomisk tab – uanset direkte eller indirekte skade – i forhold til tab af data, retablering af data, tab af data i forbindelse med betalingsoverførsler, uvedkommendes adgang til dataene, økonomiske tab i den forbindelse og uanset at tab af data eller andres uberettigede adgang til dataene måtte skyldes uagtsomhed fra PUT & TRACK, samt uanset om tabet opstår direkte, indirekte eller som afledt krav, herunder fra tredjemand.

PUT & TRACKS eventuelle erstatningsansvar over for Kunden er uanset typen af tab eller ansvarsgrundlag subsidiært og samlet begrænset til Kundens betaling i 12 måneder, før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt kr. 5.000,00.

 

PUT & TRACK kan til enhver tid foretage opdateringer og ændringer af systemet. Dette gælder også funktionaliteten hvilket kan påvirke kundens brug og værdi af abonnementet. PUT & TRACK kan foretage sådanne ændringer med eller uden varsel.

 

Misligholdelse

 

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne, er PUT & TRACK berettiget til – efter eget valg – at gøre brug af obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser, herunder opsigelse af Abonnementet eller ophævelse med omgående virkning.

Hvis Kundens misligholdelse skyldes manglende betaling, er PUT & TRACK uanset valg af misligholdelsesbeføjelse berettiget til betaling for den periode, hvortil Kunden kunne have opsagt Abonnementet med retmæssigt varsel.

Opsigelse eller ophævelse af Abonnementet vil medføre, at alle data forbundet med og relateret til Kunden, herunder de af Kunden registrerede Brugere og Genstande – slettes af PUT & TRACK.

Sletning sker senest 90 dage efter Abonnementets ophør uanset årsag og PUT & TRACK har ingen pligt til at opbevare Kundens data herefter.

Forinden opsigelse eller ophævelse af Abonnementet vil PUT & TRACK afhængig af omstændighederne ved Kundens misligholdelse afgive et passende varsel (”Påkrav”) til Kunden med henblik på at bringe misligholdelse til ophør.

Påkrav fremsendes til den af Kunden oplyste e-mailadresse, som Kunden kan vedligeholde ved login på sin profil i Systemet.

PUT & TRACK er ikke ansvarlig for de økonomiske tab og/eller andre konsekvenser for Kunden og andre som følge af opsigelse eller ophævelse af Abonnementet, jf. i øvrigt tidligere afsnit om ansvar.

PUT & TRACKS ansvarsfraskrivelse gælder således ligeledes i tilfælde af, at PUT & TRACK opsiger, ophæver eller gør andre misligholdelsesbeføjelser gældende relateret til kundens misligholdelse af Handelsbetingelserne.

 

Persondatapolitik

(OBS: Vi har indsat et afsnit om persondatapolitik. Dette afsnit indeholder alene minimumskravene til jeres oplysningspligt i forbindelse med køb. Vær opmærksomme på, at I også har en oplysningspligt for jeres behandling af persondata, der ligger ud over, hvad der er nødvendig for selve købet. Læs mere i informationsbrevet.)

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Administrator navn, administrator mobil, administrator email, firmaNavn, firma adresse, firma tlf.nr. og firma faktura mail, CVR.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Vi anvender følgende leverandører.
e-conomics.dk (håndtere regnskabsdata)
quickpay.net (modtager betalinger via kreditkort)
sendgrid.com (sender emails til abonnementskunder)
gatewayapi.com (sender sms til medarbejders mobil)
Embrace-it (dansk softwarehus har adgang til test server)

Personoplysningerne registreres hos PUT & TRACK A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Personoplysningerne opbevares kun så længe at en kunde har et abonnement hos PUT & TRACK A/S. For regnskabssystem gælder almindelig lovgivning.

Vi samarbejder derudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://putandtrack.com/ er PUT & TRACK A/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: (indsæt e-mailadresse).  

 

Persondata

 

Kunden ejer og disponerer frit over de data, der indtastes i Systemet.

Som bilag 1 til Handelsbetingelserne har Kunden og PUT & TRACK indgået en databehandleraftale (herefter ”Databehandleraftale”), for at Kunden overholder gældende lovgivning om behandling af persondata.

Kunden har ved Abonnementets ophør ret til at eksportere alle kartoteker, data osv., som Kunden har uploadet til og indtastet i Systemet, i en periode på op til 10 dage efter ophør.

Formålet med Systemet er at give Kunden selv og andre mulighed for at lave opslag i Systemet, så en stjålet eller bortkommet Genstand, kan fremsøges.

Det betyder, at Kunden giver andre Kunder, offentlige myndigheder og andre tredjemænd adgang til de data (inkl. persondata). Kunden accepterer dette ved underskrift på særskilt samtykkeerklæring ved sin Oprettelse i Systemet.

Ændring af Handelsbetingelser

 

PUT & TRACK er berettiget til at ændre Handelsbetingelserne i enhver henseende med et rimeligt varsel og orientering til Kunden (som udgangspunkt pr. e-mail 1 måned før dato for ændring).

Ændring af Handelsbetingelserne medfører, at Kunden kan annullere Abonnementet med virkning fra samme dag, som ændringen træder i kraft, f.eks. hvis ændringen medfører en forhøjelse af prisen for Abonnementet. Kunden kan da annullere Abonnementet, selvom Kundens Bindingsperiode endnu ikke er udløbet.

Brug af Systemet efter ændringen er trådt i kraft, udgør Kundens accept af de ændrede Handelsbetingelser.

 

Tvister

 

Skulle det ske, at der opstår en tvist med Kunden, som ikke kan afklares ved en mindelig løsning, afgøres tvisten efter dansk ret med Retten i Horsens som første instans.

 

Forbrugere

Forbrugere kan forinden indbringelse af tvisten for Retten klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/dine-klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/center-for-klageloesning/?rn=43292

 

Fører dette ikke til en løsning, kan der klages til Forbrugerklagenævnet, som er beliggende samme adresse og har hjemmesiden:

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/dine-klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/forbrugerklagenaevnet/?rn=43292

 

Klager kan derudover indgives via EU’s klageportal ODR (Online Dispute Resoultion) på hjemmesiden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 

Standardfortrydelsesformular (kun for private)

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: putandtrack.com

Adresse

Postnr. og by

Fax: xxxx xxxx

E-mail: xxx@xxx.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

________________________________________________________________________________

Bestilt den: ______________________ Modtaget den: _____________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _____________________________________ Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)