Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Tak, for at du har valgt at bruge vores system.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.

Udover at være den foretrukne leverandør af registreringssystemet Put & Track, er vores ypperste mål at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis. 

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores services.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvilke ydelser leverer vi

Vi har udviklet en cloudløsning (herefter ”Systemet”), hvori Kunden via et løbende abonnement kan registrere løsøre som f.eks. værktøj, entreprenørmaskiner, trailere og andre løsøregenstande inklusiv serienumre eller andet identifikationsnummer (herefter ”Genstanden”).
Genstanden kan mærkes med information om, at Genstanden er registreret i Put & Tracks System (herefter ”Mærkning” / ”Mærkes”).

Stjæles eller bortkommer Genstanden, kan Kunden registrere hændelsen i Systemet.
Andre personer, som tilbydes at købe Genstanden, eller som på anden vis bliver opmærksom på Genstanden, kan ved offentligt opslag i Systemet se, om Genstanden er registreret som stjålet eller bortkommet og herefter kontakte ejeren (Kunden), hvis ejeren (Kunden) har givet tilladelse til, at der må sendes mail eller SMS

Systemet giver mulighed for, at Politiet kan kontrollere genstande ved opslag i Systemet med henblik på at returnere Genstanden til den retmæssige ejer.
Endelig giver Systemet mulighed for, at Kunden kan udleje eller stille de registrerede Genstande til rådighed for andre (herefter ”Lejere”).

Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler person dataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

 

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

Når du bruger vores services
Når du er i kontakt med vores kundeservice
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Når du selv giver os person dataene
Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med
Du kan i menuen nedenfor læse, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

 

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde (f.eks. til Politiet for at de kan levere en stjålet genstand retur til dig.

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
Formålet med at indsamle og bruge (”behandle”) dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

 

Drive registreringssystem – Kunder

Visse persondata er vi nødt til at kende om dig for at kunne drive og levere et registreringssystem til dig (eller din virksomhed) som Kunde. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

 

Det juridiske behandlingsgrundlag er artikel 6, stk. 1 litra b og f i databeskyttelsesforordningen, som udgør vores lovlige ’behandlingsgrundlag’, fordi vi skal bruge disse oplysninger for at opfylde kontrakten med dig. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig. Når vi anvender dine oplysninger ud fra en interesseafvejning, har vi vurderet, at vores ret til at registrere dine oplysninger ikke udgør en konflikt i forhold til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Vi gemmer persondata om vores Kunder i op til 5 år i det omfang, det er nødvendigt for at vi kan dokumentere vores salg og bogføring overfor offentlige myndigheder, hvis det skulle blive aktuelt. Det juridiske grundlag er Bogføringsloven § 10, stk. 1. Bogføringsloven hedder også ” Bekendtgørelse af bogføringslov”.

 

I den situation sondrer vi mellem, om du er Kunde eller Bruger.

 

Kunden er den person eller den virksomhed, som formelt har indgået aftalen med os om at købe adgang til Systemet.

Brugeren er den person, som Kunden har givet adgang til Systemet. Det kan f.eks. være, at du er ansat i en virksomhed, hvor virksomheden har oprettet dig som Bruger i vores System, for at du kan registrere virksomhedens effekter i Systemet.

 

 

Drive registreringssystem – Brugere

Hvis vores Kunde opretter dig som Bruger i Systemet, er det ensbetydende med, at der indtastes persondata om dig, så vi er i besiddelse af dine persondata og dermed behandler dem.

 

Det er ikke strengt nødvendigt, at vi har adgang til dine persondata, for at vi kan drive Systemet.

 

Det juridiske behandlingsgrundlag er artikel 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen, som udgør vores lovlige ’behandlingsgrundlag’, fordi vi skal bruge disse oplysninger for at opfylde kontrakten med den organisation, der har registreret dig som Bruger. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dem. Når vi behandler dine oplysninger er det ud fra en interesseafvejning, hvor vi har vurderet, at eftersom dine oplysninger er indtastet af nogen i en organisation, hvor du er tilknyttet, udgør vores behandling af dine oplysninger ikke en konflikt i forhold til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Videregivelse af dine persondata
Et af de vigtigste formål med Systemet er, at andre kan finde frem til ejermanden af en bestemt genstand, hvis genstanden dukker op efter at have været stjålet eller bortkommet.

 

I forbindelse med vores vurdering (”interesseafvejning”) af, om vi må videregive dine personoplysninger har vi inddraget det overordnede formål med vores system.

 

Hvis ikke du som Kunde eller Bruger af Systemet kunne blive kontaktet om en stjålet eller bortkommet genstand, ville Systemet være uden mening. Det er et af de væsentligste elementer i Systemet.

 

Modtagerne af dine persondata kan være andre Kunder og Brugere men også andre (tredjemand), som ikke anvender Systemet, men som kan se at genstanden er mærket med

Put & Track-logo og derfor slår genstanden op i Systemet og finder frem til dig som ejer.

 

Det kan også være Politiet, fordi de jævnligt finder stjålne genstande og kan have gavn af at kunne slå op i vores System og komme i kontakt med dig.

 

Det juridiske grundlag for at vi må videregive dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, er artikel 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen.

 

Sletning af persondata
Vi sletter alle oplysninger om Brugere af Systemet, når Brugeren enten aktivt sletter sin profil eller anmoder os om at gøre det.

Dog er vi forpligtet til at gemme et minimum af oplysninger, så vi kan dokumentere, at vi har efterkommet ønsket om sletning.

Indtil Datatilsynets praksis måtte vise andet, forbeholder vi os derfor ret til at opbevare dit navn og/eller det kundenummer for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slette pligt og dermed overholder reglerne. Det juridiske grundlag herfor er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen.

[Her skal I beskrive, hvornår I sletter de forskellige kategorier af Brugere]

 


Vi sletter alle oplysninger om Kunder i Systemet (dvs. også kontaktpersoner på personen osv. hos Kunden), når Kunden opsiger sit Abonnement og opsigelsesperioden ophører. Vi henviser til vores Handelsbetingelser, hvor der kan læses mere om hvordan sletning sker i forhold til Kunden.

Dog sletter vi ikke de persondata, der er nødvendige at gemme, for at vi kan dokumentere vores salg og bogføring over for offentlige myndigheder, hvis det skulle blive aktuelt. De oplysninger gemmer vi i 5 år. Det juridiske grundlag er Bogføringsloven § 10, stk. 1. Bogføringsloven hedder også ” Bekendtgørelse af bogføringslov”.

Som Bruger slettes dine oplysninger efter [antal] års inaktivitet.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata
vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved at opfordre dig til med jævne mellemrum, når du logger ind på Putandtrack, at bekræfte eller dine oplysninger.

Du kan rette din abonnementsoplysninger ved at logge ind på systemet

 

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre udover det tidligere anførte, medmindre:

det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service overfor dig, eller
det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
du har givet os samtykke til det (som beskrevet tidligere), eller
det er som led i vores anvendelse af ”databehandlere”

Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a., underleverandører, databehandlere og samarbejdspartnere.

 

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

 

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

Ret til at få forkerte persondata rettet
Ret til at få indsigt i dine persondata
Ret til at få slettet dine persondata
Ret til at kræve begrænsning
Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Ret til at tilbagekalde samtykke
Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Ret til at undgå profilering
Ret til at klage over vores behandling af dine persondata
Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os info@putandtrack.com

Ret til at få forkerte persondata rettet
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved med jævne mellemrum at bede dig bekræfte, at dine persondata er korrekte, når du logger ind. Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af. (det gør vi ikke!)

 

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata. (?)

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU. Vi kan oplyse, at vi ikke sender persondata ud af EU.

Der kan dog være tilfælde, hvor vi er nødsaget til at videresende dine persondata ud af EU for at Systemet kan leve op til sit formål. Det er f.eks. hvis en stjålen genstand dukker op uden for EU, og der bliver lavet opslag på genstanden, så dine kontaktinformationer vises uden for EU, for at finderen kan komme i kontakt med dig.

EU har i nogle tilfælde opstillet foranstaltninger, der skal sikre, at persondata behandles sikkert, når de føres ud af EU.

Vi skal oplyse dig om, at da vi ikke har nogen kontrol over, hvorfra i verden der vil blive lavet opslag på dine stjålne/bortkomne genstande og effekter, har hverken EU eller vi mulighed for at opstille foranstaltninger, der med sikkerhed forhindrer misbrug af dine persondata.

Vi skal således orientere dig om, at der kan være særlige risici forbundet med overførsel af dine persondata ud af EU, f.eks. integritetskrænkelse, misbrug af dine persondata eller andre former for krænkelse.

Vores lovlige grundlag for at sende persondata ud af EU i sådan henseende er dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 49, stk. 1, litra a-c og e.

Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for løbende at optimere vores sikkerhedsforanstaltninger, således at dine persondata til enhver tid er beskyttet maksimalt i vores System – også ved overførsel ud af EU.

 

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

 

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på info@putandtrack.com

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 

 

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud og eventuelt datatilsynet.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.

Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.

 

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:
Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer
Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder

Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

 

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

 

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Put & Track A/S er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

 

Put & Track A/S

Adresse:
CVR: 38675680
Mail: info@putandtrack.com
Website: putandtrack.com

Opdatering af denne Persondatapolitik
Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Version 6.0